Obowiązki Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nad poprawnością wdrożenia zasad BHP czuwa Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jest to niezależny organ państwowy.

Do najważniejszych obowiązków i zadań tej instytucji należy kontrolowanie stosowania prawa pracy przez właścicieli firm. W szczególności dotyczy to przepisów BHP.

Inspektorzy sprawdzają czy pracodawca przekazuje podwładnym odpowiednie świadczenia wynikające ze stosunku do pracy. Kontrolowane jest również przestrzeganie czasu pracy oraz zatrudnianie osób małoletnich.

W przypadku wystąpienia wypadku w pracy bądź rozwoju choroby zawodowej u pracownika, Państwowa Inspekcja Sanitarna bierze udział w wyjaśnieniu wszelkich okoliczności, w których doszło do takich zdarzeń. Państwowa Inspekcja Sanitarna może uczestniczyć również w postępowaniu przed sądem pracy.

Dzięki powołaniu tej instytucji zwiększa się szansa na to, że wszelkie zakłady pracy będą stosowały się do zaleceń BHP. W przypadku naruszenia tych przepisów na pracodawcę może być nałożona kara.

Jest ona uzależniona od rodzaju wykroczenia.

www.brukarstwo-bratbruk.pl